Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, bevatten de gebruiksvoorwaarden waaronder u de website http://www.supremepetfoods.com/nl (“onze site”) mag gebruiken. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden gaat in op het moment dat u voor het eerst onze site gebruikt. Als u niet akkoord gaat met het naleven van en gebonden zijn aan deze Algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze site.

1. Definities en interpretaties

1.1 In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

 

“Inhoud” betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op, of deel uitmaakt van onze site; en
“Wij/we/ons/onze” staat voor Supreme Petfoods Ltd, een bedrijf dat is geregistreerd in het VK onder nummer 1599755, met als vestigingsadres Supreme Petfoods, Stone Street, Hadleigh, Suffolk, IP7 6DN en met als belangrijkste handelsadres Supreme Petfoods, Stone Street, Hadleigh, Suffolk, IP7 6DN.

 

2. Informatie over ons

2.1 Onze site http://www.supremepetfoods.com/nl is eigendom van en wordt beheerd door Supreme Petfoods, een naamloze vennootschap die geregistreerd is in Engeland onder nummer 1599755, met als vestigingsadres Supreme Petfoods, Stone Street, Hadleigh, Suffolk, IP7 6DN en met belangrijkste handelsadres Supreme Petfoods, Stone Street, Hadleigh, Suffolk, IP7 6DN. Ons btw-nummer is GB543 9468 13.

3. Toegang tot onze site

3.1 Toegang tot onze site is gratis.

3.2  U bent er zelf verantwoordelijk voor om alle nodige maatregelen te nemen om toegang te krijgen tot onze site.

3.3  Toegang tot onze site wordt geleverd “zoals deze is” en op basis van “zoals beschikbaar”. We kunnen onze site (of een deel ervan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk als onze site (of een deel ervan) op enig moment en voor een bepaalde periode niet bereikbaar is.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle inhoud op onze site en het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die op die inhoud rusten, tenzij specifiek anders aangegeven, behoort toe aan of is door ons in licentie gegeven. Alle inhoud wordt beschermd door de toepasselijke Britse en internationale intellectuele eigendomsrechten en verdragen.

4.2 Zoals bepaald in subclausule 4.3 mag u de inhoud van onze site niet reproduceren, kopiëren, distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op enige andere manier hergebruiken, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

4.3 U mag:

4.4  Onze status als eigenaar en auteur van de inhoud op onze site (of die van geïdentificeerde licentiegevers, indien van toepassing) moet altijd worden erkend.

4.5  U mag geen inhoud die is opgeslagen of gedownload van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van ons (of onze licentiegevers, indien van toepassing) te hebben verkregen om dit te doen. Dit belet niet de normale toegang tot, weergave en gebruik van onze site voor algemene informatiedoeleinden, zowel door zakelijke gebruikers als door consumenten.

5. Links naar onze site

5.1 U mag op de volgende voorwaarden naar onze site linken:

5.2 U mag naar elke pagina van onze site linken.

5.3 Het framen of inbedden van onze site op andere websites is zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan . Neem voor meer informatie contact met ons op via info@supremepetfoods.com.

5.4 U mag geen link naar onze site plaatsen vanaf een andere site waarvan de hoofdinhoud het volgende materiaal bevat:

5.5 De inhoudsbeperkingen in subclausule 5.4 zijn niet van toepassing op inhoud die door andere gebruikers naar sites wordt verzonden, op voorwaarde dat het primaire doel van de site in overeenstemming is met de bepalingen van subclausule 5.4. Het is bijvoorbeeld niet verboden om links op algemene socialenetwerksites te plaatsen louter omdat een andere gebruiker dergelijke inhoud kan plaatsen. Het is echter verboden om links op websites te plaatsen die zich richten op of aanmoedigen om dergelijke inhoud van gebruikers in te dienen.

6. Links naar andere sites

Op onze site kunnen links naar andere sites zijn opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder onze zeggenschap. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden. Het opnemen van een link naar een andere site op onze site is louter ter informatie en impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de zeggenschap over hebben.

7. Vrijwaringen

7.1 Niets op onze site vormt een advies waarop u moet vertrouwen. Het is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Er moet altijd professioneel of deskundig advies worden ingewonnen voordat actie wordt ondernomen met betrekking tot medische behandelingen of eerste hulp. Win onmiddellijk deskundig advies in, als uw huisdier ziek is.

7.2 Voor zover wettelijk is toegestaan, geven wij geen verklaring of garantie dat onze site aan uw eisen voldoet, dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat deze compatibel is met alle software en hardware, of dat deze zal veilig is.

7.3 We doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze site volledig, nauwkeurig en actueel is. We geven echter geen verklaringen of garanties (expliciet of impliciet) dat de inhoud volledig, nauwkeurig of actueel is.

8. Onze aansprakelijkheid

8.1 Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid jegens een gebruiker voor verliezen of schade, al dan niet voorzienbaar, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schending van wettelijke plichten of anderszins voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) onze site of inhoud van de site of vertrouwen op enige inhoud op onze site.

8.2 Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle verklaringen en garanties (expliciet of impliciet) uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of inhoud op onze site.

8.3 Onze site is alleen bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Als u een zakelijke gebruiker bent, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gederfde winst, omzet, zaken of inkomsten; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; verlies van verwachte besparingen; bedrijfsonderbrekingen; of voor enige indirecte of gevolgschade.

8.4 We passen alle redelijke vaardigheden en zorg toe om ervoor te zorgen dat onze site vrij is van virussen en andere malware. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een verspreide denial of service-aanval of ander schadelijk materiaal of gebeurtenis die een nadelige invloed kan hebben op uw hardware, software, gegevens of ander materiaal dat optreedt als gevolg van uw gebruik van onze site (inclusief het downloaden van enige inhoud ervan) of andere sites waarnaar op onze site wordt verwezen.

8.5 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verstoringen of niet-beschikbaarheid van onze site als gevolg van externe oorzaken, waaronder, echter niet uitsluitend, storing van ISP-apparatuur, storing van hostapparatuur, communicatienetwerkstoringen, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen , of wettelijke beperkingen en censuur.

8.6 Niets in deze Algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet. Neem voor volledige informatie over de wettelijke rechten van consumenten, inclusief die met betrekking tot digitale inhoud, contact op met uw plaatselijke Citizens Advice Bureau (adviesbureau voor burgers) of Trading Standards Office (bureau voor handelsnormen) of een geschikte door de overheid aangewezen instantie.

9. Virussen, malware en beveiliging

9.1 We passen alle redelijke vaardigheden en zorg toe om ervoor te zorgen dat onze site vrij is van virussen en andere malware.

9.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw hardware, software, gegevens en ander materiaal tegen virussen, malware en andere internetbeveiligingsrisico’s.

9.3 U mag niet opzettelijk virussen of andere malware naar of via onze site leiden, of andere materialen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn.

9.4 U mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot onderdelen van onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, een andere server, computer of database die met onze site is verbonden.

9.5 U mag onze site niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval, een verspreide denial of service-aanval, of op een andere manier.

9.6 Als u de bepalingen van subclausules 9.3 tot 9.5 schendt, begaat u mogelijk een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act van 1990. Dergelijke inbreuken zullen worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen volledig met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Uw recht om onze site te gebruiken wordt in geval van een dergelijke inbreuk onmiddellijk beëindigd.

10. Acceptabel gebruiksbeleid

10.1 U mag onze site alleen op een wettige manier gebruiken. Meer concreet:

10.2  We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze site op te schorten of te beëindigen als u wezenlijk inbreuk maakt op de bepalingen van dit Artikel 10 of een van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden. Met name kunnen we een of meer van de volgende maatregelen nemen:

10.3 Hierbij sluiten we alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit maatregelen (inclusief, echter niet uitsluitend degene die hierboven zijn uiteengezet) die we kunnen ondernemen als reactie op schendingen van deze Algemene voorwaarden.

11. Privacy en cookies

Het gebruik van onze site wordt ook beheerst door ons cookie– en privacybeleid. Dit beleid is door deze verwijzing in deze Algemene voorwaarden opgenomen.

12. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden

12.1 We kunnen deze Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bindend voor u bij uw eerste gebruik van onze site nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

12.2 In geval van tegenstrijdigheden tussen de huidige versie van deze Algemene voorwaarden en eerdere versie(s), hebben de huidige en van kracht zijnde bepalingen voorrang, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

13. Contact met ons opnemen

Om contact met ons op te nemen, stuurt u ons een e-mail op info@supremepetfoods.com of gebruikt u een van de methoden die u vindt op onze contactpagina op https://supremepetfoods.com/contact-us-nl/

14. Berichten van ons

14.1 Als we uw contactgegevens hebben, kunnen we u periodiek belangrijke kennisgevingen e-mailen. Dergelijke kennisgevingen kunnen onder andere betrekking hebben op servicewijzigingen en wijzigingen in deze Algemene voorwaarden.

14.2 We zullen u zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit reclamemails sturen. Als u toestemming geeft, kunt u zich op elk moment afmelden. Alle door ons verzonden reclamemails bevatten een afmeldlink. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails van ons, kan het tot vijfentwintig werkdagen duren voordat wij aan uw verzoek voldoen. Gedurende die tijd kunt u e-mails van ons blijven ontvangen.

14.3  Voor vragen of klachten over onze kennisgevingen (inclusief, echter niet uitsluitend reclame), neemt u contact met ons op via info@supremepetfoods.com of via https://supremepetfoods.com/nl/contact-us-nl/.

15. Gegevensbescherming

15.1 Alle persoonlijke informatie die we kunnen gebruiken, wordt verzameld, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en uw rechten onder de AVG.

15.2 Lees ons Privacy- en cookiebeleid voor volledige details over onze verzameling, verwerking, opslag en bewaring van persoonlijke gegevens, inclusief, echter niet uitsluitend, het doel/ de doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden gebruikt, de wettelijke basis of grondslagen voor het gebruik ervan, details over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen en het delen van persoonlijke gegevens (indien van toepassing).

16. Wet en rechtsgebied

16.1 Deze Algemene voorwaarden en de relatie tussen u en ons (contractueel of anderszins) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

16.2  Als consument profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet in het land waar u woont. Niets in subclausule

16.3 hierboven ontneemt of vermindert uw rechten als consument om op die bepalingen te vertrouwen.

16.4 In uw hoedanigheid als consument is elk(e) geschil, controverse, procedure of vordering tussen u en ons met betrekking tot deze Algemene voorwaarden of de relatie tussen u en ons (contractueel of anderszins) onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland, Wales, Schotland of Noord-Ierland, zoals bepaald door uw woonplaats.

16.5 Als u een bedrijf bent, zijn alle geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden, de relatie tussen u en ons, of alle zaken die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (contractueel of anderszins) onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.